С Днем Победы!
Радио КБР 10.00 kab — 2017.01.23 10:28
— К1уэк1уэ Юрий «Зыуэ щыт урысей» политикэ партым и совет нэхъыщхьэм хагъэхьащ.
— Балтикэ флотым щы1э «Къбэрдей-Балъкъэр» кхъухьыр нэхъыф1хэм ящыщщ.
— Фо бэзэрыр яублэнущ.
— Спартак налшыкыр къыхагъэщ1ащ.
— Поддубный и ц1эк1э щы1э турнирым ди спортсменхэм дыжьын медалхэр къыщахьащ.

Поделиться: