С Днем Победы!
Радио КБР 10.00 kab — 2017.01.31 10:36
-«Махуэпежьэ» нэтыным дытопсэлъыхь щ1алэгъуалэ гъэсэныгъэм ехьэл1ауэ Налшык дэт курыт еджап1эхэм щрагъэк1уэк1 1уэхугъуэхэм, апхуэдэуи артистхэу Бэч Азэмэтрэ Беслъэней Ренатэрэ зэман благъэм утыку кърахьэну уэрэдыщ1эхэм щыгъуазэ дещ1 Бэч Азэмэт. Нэтыным къыщопсалъэхэр: Сыжажэ Алим – КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм и унафэщ1ым и къуэдзэ, Емкъуж Миланэ – Налшык дэт е 6-нэ школым щеджэ, Бэч Азэмэт – артист.

Поделиться: